PN-30/17 Dostawa wyrobów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 21-11-2017

Formularz JEDZ - zamieszono 21-11-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 21-11-2017

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 21-11-2017

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 21-11-2017

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 21-11-2017

Wymagania BHP - zamieszono 21-11-2017

Uwaga: Dzień 02 stycznia 2018 roku w Ginekologiczno - Położniczym Szpitalu Klinicznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest dniem wolnym od pracy.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 29-11-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszono 05-12-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 - zamieszczono 08-12-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 4 - zamieszczono 08-12-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 5 - zamieszczono 12-12-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 6 - zamieszczono 18-12-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 7 - zamieszczono 18-12-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 8 - zamieszczono 19-12-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 9 - zamieszczono 19-12-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 10 - zamieszczono 21-12-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 11 - zamieszczono 22-12-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 03-01-2018

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 19-02-2018