PN-48/17 Dostawa sprzętu do realizacji programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego (stół zabiegowy, histeroskop, tor wizyjny, dewary z wyposażeniem, mikroskop fluorescencyjny z oprzyrządowaniem wraz z kamerą do mikroskopu)

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 24-11-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 24-11-2017

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 - 5 - zamieszczono 24-11-2017

Zał. nr 2 Formularz ofertowy cz. 1 - 5 - zamieszczono 24-11-2017

Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 24-11-2017

Zał. nr 4 - Wzór umowy - zamieszczono 24-11-2017

Zał. do umowy - Protokół odbioru - zamieszczono 24-11-2017

Wymagania BHP - zamieszczono 24-11-2017

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 29-11-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 05-12-2017

Informacja o uniewaznieniu cz. 4 - zamieszczono 06-12-2017

Informacja o wyborze ofert cz. 1,2,3,5 - zamieszczono 06-12-2017