PN - 49/17 Dostawa sprzętu do realizacji zadania dot. odżywiania mlekiem kobiecym (Pasteryzator, analizator składu mleka, sonikator, chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna, zamrażarka laboratoryjna, komora laminarna, podgrzewacz do butelek, laktator, itp.)

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 29-11-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 29-11-2017

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 i 2 - zamieszczono 29-11-2017

Zał. nr 2 Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 29-11-2017

Zał. nr 3 Formularz ofertowy cz. 1 i 2 - zamieszczono 29-11-2017

Zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 29-11-2017

Zał. nr 5 - Wzór umowy - zamieszczono 29-11-2017

Wymagania BHP - zamieszczono 29-11-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 29-11-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - zamieszczono 04-12-2017,

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 07-12-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono 07-12-2017