PN-45/17 Dostawa odczynników do badań biochemicznych, immunochemicznych, kompleksowej analizy moczu oraz odczynników do wykrywania białek p16 i Ki-67 w preparatach cytologicznych - ZMIANA TERMINU SKŁDANIA OFERT

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 06-12-2017

Formularz JEDZ - zamieszono 06-12-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 06-12-2017

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zamieszono 06-12-2017

Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 06-12-2017

Zał. nr 3 - Formularz ofertowy - zamieszono 06-12-2017

Zał. nr 4 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 06-12-2017

Zał. nr 4a - Wzór umowy dzierżawy - zamieszono 06-12-2017

Protokół zdawczo - odbiorczy - zamieszono 06-12-2017

Wymagania BHP - zamieszono 06-12-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszono 12-12-2017

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszono 04-01-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianie - zamieszono 04-01-2018

Formularz asortymentowo - cenowy - po zmianie - zamieszono 04-01-2018

Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie - zamieszono 04-01-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 08-01-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 22-01-2018

Informacja o wyborze - zamieszczono 05-02-2018