PN-43/17 Dostawa produktu leczniczego - Paliwizumab - umowa ramowa

Ogłoszenie o  zamówieniu - zamieszono 09-12-2017

Formularz JEDZ - zamieszono 09-12-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 09-12-2017

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszono 09-12-2017

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 09-12-2017

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 09-12-2017

Wymagania BHP - zamieszono 09-12-2017

Informacja z otwarcia ofert - zamieszono 16-01-2018

Informacja o wyborze oferty - zamieszono 26-01-2018