PN-32/18 Dzierżawa aparatów z oprogramowaniem i wyposażenia dodatkowego oraz zakup i sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do diagnostyki raka szyjki macicy

Ogłoszenie - zamieszczono 14-08-2018

SIWZ - zamieszczono 14-08-2018

Załącznik do umów - Wymagania BHP - zamieszczono 14-08-2018

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - zamieszczono 14-08-2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy - zamieszczono 14-08-2018

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy - zamieszczono 14-08-2018

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy dostawy - zamieszczono 14-08-2018

Załącznik nr 4a do SIWZ - wzór umowy dzierżawy - zamieszczono 14-08-2018

Załącznik do umowy dzierżawy - protokół zdawczo-odbiorczy - zamieszczono 14-08-2018

ESPD / JEDZ - zamieszczono 14-08-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszono 03-09-2018

Załącznik nr 4a do SIWZ - wzór umowy dzierżawy - po zmianie - zamieszono 03-09-2018

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - zamieszono 03-09-2018

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 - ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT - zamieszono 14-09-2018

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - po zmianach - zamieszczono 14-09-2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy - po zmianach - zamieszczono 14-09-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 19-09-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 02-10-2018

Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 16-10-2018