PN-33/18 Dostawa wyrobów medycznych

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 30-08-2018

ESPD/JEDZ  - zamieszono 30-08-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 30-08-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy  - zamieszono 30-08-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 30-08-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 30-08-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 04-09-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 - zamieszono 13-09-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy cz. 24 - zmiana - zamieszono 04-09-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 - zamieszono 18-09-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 - zamieszczono 21-09-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 - zamieszczono 25-09-2018

Zmiana treści SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert - zamieszczono 26-09-2018

SIWZ po zmianie - zamieszczono 26-09-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 01-10-2018

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 12-10-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 25, 26 i 27 - zamieszczono 20-11-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1-24 i 28-32 - zamieszczono 04-12-2018