PN-36/18 Dostawa produktów leczniczych Pegfligrastym, Paliwizumab - umowa ramowa

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszono 16-10-2018

ESPD/JEDZ  - zamieszono 16-10-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszono 16-10-2018

Zał. nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy  - zamieszono 16-10-2018

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy - zamieszono 16-10-2018

Zał. nr 3 - Wzór umowy dostawy - zamieszono 16-10-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszono 06-11-2018

Informacja z otwarcia ofert - zmieszczono 22-11-2018

Informacja o wyborze - zmieszczono 21-12-2018