PN 35/19 - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu immunochemicznego do wykonania oznaczeń/badań prenatalnych, dostawę odczynników chemicznych oraz odczynników do hodowli komórek krwi obwodowej i krwi pępowinowej do badań w

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 23-10-2019

SIWZ -  zamieszczono 23-10-2019

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 - zamieszczono 23-10-2019

Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik Nr 2 - zamieszczono 23-10-2019

Formularz oferty - załącznik Nr 3 - zamieszczono 23-10-2019

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - załącznik nr 4 - zamieszczono 23-10-2019

Wzór umowy dostawy- Załącznik nr 5 - zamieszczono 23-10-2019

Wzór umowy dzierżawy- Załącznik nr 5a - zamieszczono 23-10-2019

Załącznik do umowy dzierżawy – protokół zdawczo - odbiorczy - zamieszczono 23-10-2019

Załącznik do umowy - Wymogi BHP - zamieszczono 23-10-2019

Wzór umowy powierzenia danych osobowych - zamieszczono 23-10-2019

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 28-10-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 31-10-2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 1 - zamieszczono 2019-11-08
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 2 i 3 - zamieszczono 2019-11-08