PN 36/19 Dostawa wyrobów medycznych do Pracowni Embriologii (pipety, pożywki, zestawy do witryfikacji) oraz materiałów do przygotowania nasienia do wspomaganego rozrodu w Pracowni Andrologii

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 21-11-2019

SIWZ - zamieszczono 21-11-2019

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ - zamieszczono 21-11-2019

Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ - zamieszczono 21-11-2019

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ - zamieszczono 21-11-2019

Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ - zamieszczono 21-11-2019

Wymogi BHP - zamieszczono 21-11-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 - zamieszczono 28-11-2019

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ nr 2 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 02-12-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 02-12-2019

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 06-12-2019

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 19-12-2019

Informcja o unieważnieniu częsci nr 3 i 7 - zamieszczono 19-12-2019