PN-04/20 Dostawa pieczywa

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 06-02-2020
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia - zamieszczono 06-02-2020
  3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia - zamieszczono 06-02-2020
  4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty - zamieszczono 06-02-2020
  5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 06-02-2020
  6. Załącznik nr 4 – Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń - zamieszczono 06-02-2020
  7. Załącznik nr 5 – Wzór umowy - zamieszczono 06-02-2020
  8. Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 17-02-2020
  9. Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 02-03-2020