PN-26/20 Dostawa wyrobów dla Pracowni Embriologii (płytki do hodowli, odczynniki do transferu zarodków)

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 18-06-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 18-06-2020

Formularz asortymentowo-cenowy  - zamieszczono 18-06-2020

Formularz oferty  - zamieszczono 18-06-2020

Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 18-06-2020

Wzór umowy dostawy  - zamieszczono 18-06-2020

Wymogi BHP  - zamieszczono 18-06-2020

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 29-06-2020

Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 13-07-2020