PN - 25/20 Roboty budowlane polegające na bieżących remontach oraz modernizacjach w budynkach GPSK w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 30-06-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 30-06-2020

Formularz ofertowy  - zamieszczono 30-06-2020

Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 30-06-2020

Wzór umowy -  zamieszczono 30-06-2020

Dokumentacja wykonania robót - zamieszczono 30-06-2020

Informacja o unieważnieniu postępowania - zamieszczono 15-07-2020