PN - 30/20 Usługi serwisowe dla systemu ESKULAP

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 31-07-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 31-07-2020

Formularz ofertowy  - zamieszczono 31-07-2020

Umowa usługi  - zamieszczono 31-07-2020

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - zamieszczono 31-07-2020

Załącznik do umowy-zasady zdalnego dostępu - zamieszczono 31-07-2020

Formularz asortymentowo - cenowy - zamieszczono 31-07-2020

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zamieszczono 31-07-2020

Informacja o uniważnieniu postępowania - zamieszczono 06-08-2020