PN-31/20 Dostawa produktów spożywczych

 1. Ogłoszenie o zamówieniu- zamieszczono 26-08-2020
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zamieszczono 26-08-2020
 3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy- zamieszczono 26-08-2020
 4. Załącznik nr 2 – Formularz oferty- zamieszczono 26-08-2020
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia / Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego- zamieszczono 26-08-2020
 6. Załącznik nr 4 – Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń- zamieszczono 26-08-2020
 7. Załącznik nr 5 – wzór umowy- zamieszczono 26-08-2020
 8. Załącznik do umowy – Wymogi BHP- zamieszczono 26-08-2020
 9. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - zamieszczono 31-08-2020
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 31-08-2020
 11. SIWZ - po zmianie - zamieszczono 31-08-2020
 12. Formularz ofertowy po zmianie - zamieszczono 31-08-2020
 13. Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 07-09-2020
 14. Informacja o wyborze ofert - zamieszczono 25-09-2020