PN - 45/20 Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora do oznaczeń koagulogicznych oraz sprzętu do przechowywania odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono 31-12-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zamieszczono 31-12-2020

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zamieszczono 31-12-2020

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - zamieszczono 31-12-2020

Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy  - zamieszczono 31-12-2020

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - zamieszczono 31-12-2020

Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy dostawy  - zamieszczono 31-12-2020

Zał. nr 5a do SIWZ - Wzór umowy dzierżawy  - zamieszczono 31-12-2020

Wymogi BHP  - zamieszczono 31-12-2020

Wzór umowy powierzenia danych osobowych - zamieszczono 31-12-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamieszczono 11-01-2021 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wyjaśnienia treści SIWZ - zamieszczono 11-01-2021

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie - zamieszczono 11-01-2021

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty po zmianie - zamieszczono 11-01-2021

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczono 15-01-2021

Informacja o wyborze oferty - zamieszczono 19-01-2021